Kleszcze to paso¿ytnicze pajêczaki z rzêdu roztoczy, od¿ywiaj¹ce siê krwi¹ swych ¿ywicieli. Najpopularniejszym ich przedstawicielem w Polsce jest kleszcz pospolity (Ixodes ricinus), ale na pó³nocnym – wschodzie kraju powszechnie wystêpuje tak¿e kleszcz ³¹kowy.
Wybierz język »